Adatkezelési Tájékoztató

Munkaerő-közvetítés és karrier-tanácsadás keretében történő adatkezeléshez

A FUTURE TALENTS CONSULTING Kft. , mint adatkezelő (a továbbiakban „Adatkezelő”) az álláspályázatokra jelentkezőket és karrier-tanácsadást igénybe vevő személyeket, mint érintetteket (továbbiakban: jelentkező vagy érintett) az adatkezelés megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja a személyes adataik kezelésével kapcsolatban, így az adatkezelési célokról, jogalapokról, az adatkezelések időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokról valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató módosítására, amelyről honlapján www.futuretalents.hu keresztül értesíti az érintetteket.

Az adatkezelő: FUTURE TALENTS CONSULTING Kft.

Társaság székhelye: 2030 Érd, Tetőfedő utca 81.

Cégjegyzékszám: 13 09 196262

Adószám: 26569857-2-13.

Levelezési cím: 2030 Érd, Tetőfedő utca 81.

I. Az adatkezelés célja

A FUTURE TALENTS CONSULTING Kft. munka-közvetítéssel és karrier tanácsadással foglalkozik, személyes adataid kezelésére ezen tevékenységünk keretében, állásközvetítés és karrier tanácsadás céljából kerül sor.

1. Az Adatkezelő közreműködésével betölteni kívánt pozícióra történő jelentkezés esetén

Az Adatkezelő a hozzá közvetlenül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban (különösen motivációs levél, referencialevél) szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy a megbízói által támasztott munkaerő-igényeknek megfelelő és a nyitott pozíciókra jelentkező érintettel interjú időpontot egyeztessen, valamint a megfelelő jelölteket felkutathassa és bemutathassa megbízójának, elősegítve ezzel azt is, hogy az érintett a képzettsége, képességei és elvárásai szerint leginkább megfelelő álláshoz juthasson.

2. Karrier-tanácsadást igénybe vevők esetén

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő az érintett által igényelt karrier-tanácsadási szolgáltatás nyújtásához szükséges információk birtokába kerülhessen, elősegítve ezzel azt, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érintett az elvárásainak megfelelően lehessen jelen a munkaerő-piacon.

II. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés mind az Adatkezelő közreműködésével betölteni kívánt pozícióra történő jelentkezés , mind karrier-tanácsadás esetén az érintett hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást

  • a honlapon található hozzájáruló nyilatkozat aláírásával és az Adatkezelőnek történő elküldéssel

A hozzájárulás megadása szükséges feltétele annak, hogy az Adatkezelő az érintettel a kapcsolatot karrier-tanácsadás érdekében felvegye, illetve a munkaerő-közvetítési tevékenysége keretében felmérhesse az érintettet alkalmasságát az általa megpályázott pozícióra.

Amennyiben az Adatkezelő módosítja jelen adatkezelési tájékoztatóját, arről az érintetteket honlapján tájékoztatja.

III. Kezelt személyes adatok köre

1. Az Adatkezelő közreműködésével betölteni kívánt pozícióra történő jelentkezés esetén:

A pályázók által az Adatkezelőnek elektronikusan (pl.: honlap, e-mail) megadott személyes adatok; a becsatolt pályázati anyag, így különösen önéletrajz, motivációs levél, referencialevél, valamint az abban szereplő, a pályázók által megadott valamennyi személyes adat, így különösen név, születési név, születési idő, hely, elérhetőség (lakcím, levelezési cím, email cím, telefonszám), iskolai végzettségre vonatkozó adatok, havi bruttó bérigény, beszélt nyelv(ek) és azok szintjei, korábbi munkáltatókra és a jelenlegi munkáltatóra vonatkozó adatok: munkaviszony időtartama, munkáltató neve, és a betöltött pozícióra vonatkozó adatok, egyéb készségre vonatkozó adatok, valamint a pályázó által megadott egyéb adatok.

Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés elbírálásához nem szükséges személyes adatokat, így különösen fényképet vagy szabadidős tevékenységre vonatkozó adatokat és érdeklődési kört az Adatkezelő a pályázóktól nem kér. Amennyiben az érintett pályázati anyagában ezen adatokat megadja, akkor az adatokat az Adatkezelő tárolja.

2. Karrier-tanácsadást igénybe vevők esetén

Az érintettek által a karrier-tanácsadás megrendelése és végrehajtása során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok; önéletrajz valamint az abban szereplő, az érintett által megadott valamennyi személyes adat így különösen név, elérhetőség (lakcím, levelezési cím, email cím, telefonszám), iskolai végzettségre vonatkozó adatok, havi bruttó bérigény, beszélt nyelv(ek) és azok szintjei. A kezelt adatok körébe tartozik továbbá valamennyi olyan, a jelen tájékoztatóban fel nem sorolt személyes adat is, amelyet az érintettek a karrier-tanácsadás során az általuk megfogalmazott igények teljesítése érdekében az Adatkezelő rendelkezésére bocsátanak.

IV. Adatkezelés időtartama

Mind az Adatkezelő közreműködésével betölteni kívánt pozícióra történő jelentkezés, mind karrier-tanácsadás céljából a jelentkezők megküldött önéletrajzában, illetve az egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat az Adatkezelő az érintett adatkezeléshez adott hozzájárulásától számított 2 éven keresztül őrzi meg. Amennyiben 2 év elteltével a pályázó a további adatkezelésre vonatkozóan újabb hozzájárulást nem ad, 2 év elteltével az Adatkezelő a pályázati anyagot (és a bennük foglalt személyes adatokat) törli.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, az törlésére irányuló kérelek bármikor előterjeszthető a coachingbykriszti@gmail.com e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

V. Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, és vezető tisztségviselői férhetnek hozzá.

VI. Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az érintettek személyes adatai az előző pontban megjelölt személyek által munkavégzés céljából használt informatikai eszközökön kerülnek tárolásra.

Az Adatkezelő mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg az Adatkezelő részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint kialakítja azokat a technikai és szervezési szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához, így különösen az Adatvédelmi Rendelet 32. cikkében foglalt adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében szükségesek.

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az Infotv. és az Adatvédelmi Rendelet adatbiztonsági rendelkezéseit, és az interneten, e-mailen keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

VII. Adatvédelmi Incidensek

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az Adatkezelő által alkalmazott korszerű technikai és szervezési intézkedések mellett sem zárható ki, hogy az Ön személyes adatait érintő adatvédelmi incidens történik. 

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles arról az érintetteket tájékoztatni – az érintetteket e-mailben tájékoztatja. 

Amennyiben Ön a saját, vagy más személynek az Adatkezelő által kezelt adatait érintő incidensről értesül, kérjük ezen információt indokolt késedelem nélkül jelezze a coachingbykriszti@gmail.com címen.

VIII. Adattovábbítás

Az Adatkezelő közreműködésével betölteni kívánt pozícióra történő jelentkezés esetén a pályázók személyes adatai a pályázó hozzájárulása esetén továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő megbízója részére, a pályázó előzetes és részletes tájékoztatását követően.

Karrier-tanácsadás esetén az érintettek személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személyek vagy szervezetek részére.

IX. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

X. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint az alábbi jogokkal élhet az adatkezelővel szemben:

Hozzáférési jog:

A pályázók a felvételi eljárás során bármikor, indoklás nélkül külön tájékoztatást kérhetnek személyes adatainak kezeléséről, így az adatkezelő visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • az adatkezelés céljai;
  • személyes adatok kategóriái; 
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az adatkezelő továbbá az érintett kérése esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog:

A pályázók jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Törléshez és az adatkezelés korlátozásához való jog:

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése a pályázók önkéntes hozzájárulásán alapul, ezért a pályázó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelő intézkedik a személyes adatoknak a helyre nem állítható módon történő törléséről.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő elősegíti az érintetti jogok gyakorlását. Az érintett megfelelő azonosítása esetén az adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmeket teljesíti. 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintetti jogaival kapcsolatos kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelés körülményeire vonatkozó információkat, az érintetti jogok gyakorlását és az adatvédelmi incidensekről történő tájékoztatást és intézkedést az adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

Bírósághoz fordulás joga:

Minden olyan személy, aki az Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeképpen vagyoni vagy nem vagyoni hátrányt szenvedett, az adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat.